మందుకి కరోణ బంద్..

  “మందుకి కరోణ బంద్” దేశంలో రెండు రోజులు క్రితం నుండి మందుబాబులకు పండగ మొదలైంది .వీళ్ళందరికీ కరోణ ఎక్కడ ఉందా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వల తప్ప? అన్న ప్రశ్న కన్నా. వీరి కోసమా మా జీవితాల్లో సగం ఇచ్చాo, వీరి కోసమా మా డబ్బులు వెచ్చించి భోజనాలు పంచాం, వీరి కోసం మా వ్యాపారాలు మాని నిత్యావసరాల సరుకులు ఇచ్చాం అని వాపోయారు ఎందరో దాన దాతలు.. మధ్యమ మజాకా..

Continue Reading